Powered by Smartsupp
By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument („Polityka”) określa stosowane w ramach strony internetowej www.poolgardenparty.pl („Strona internetowa”) oraz działającego pod tym adresem sklepu internetowego Pool & Garden Party („Sklep”) zasady poszanowania prywatności osób je odwiedzających lub korzystających z jego usług („Użytkownicy”).
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Sklepu oraz treści zamieszczane na Stronie internetowej są: Michał Pajsert, REGON: 411451374 oraz Waldemar Niezgoda, REGON: 301330581 - Wspólnicy spółki Pool & Garden Party S.C., siedziba: ul. Ogrodowa 20a, Nochowo, 63-100 Śrem, NIP 785-179-93-72, REGON 360427410 („Sprzedający”).
 3. Wszelkie pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa danych Użytkowników należy kierować na adres Sprzedającego, drogą mailową na adres sklep@poolgardenparty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 849 90 56.
 4. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany lub aktualizacji Polityki.

 

Bezpieczeństwo

 1. W celu bezpiecznego korzystania ze Strony internetowej oraz Sklepu Użytkownik powinien korzystać dodatkowo z aplikacji lub programów antywirusowych a także chroniących prywatność i hasła dostępu.
 2. Sprzedający wdrożył odpowiednie środki oraz rozwiązania organizacyjne w celu zabezpieczenia danych Użytkowników Strony internetowej oraz Sklepu.
 3. Polityka nie zawiera informacji o zasadach stosowanych przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie stron internetowych, do których mogą odsyłać ewentualne łącza zamieszczone w ramach Strony internetowej lub Sklepu. Sprzedający zaleca, aby Użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności takich zewnętrznych stron internetowych.

 

Polityka cookies

 1. Strona internetowa oraz Sklep nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Strony internetowej.
 4. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie internetowej mogą być stosowane w celu:

1)         dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2)         tworzenia statystyk (np. Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3)         utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W ramach Strony internetowej oraz Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1)       "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

2)       pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,

3)       "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

4)       "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej itp.,

5)       "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że: 

 

 1. Osobami ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników są Michał Pajsert, REGON: 411451374 oraz Waldemar Niezgoda, REGON: 301330581 - Wspólnicy spółki Pool & Garden Party S.C., siedziba: ul. Ogrodowa 20a, Nochowo, 63-100 Śrem, NIP 785-179-93-72, REGON 360427410 („Współadministratorzy”).
 2. W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy uzgodnili m.in., że każdy z nich:

a)       odpowiedzialny jest za wypełnianie obowiązków prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych objętych współadministrowaniem, w tym w zakresie wykonywania praw przysługujących osobom fizycznym oraz wypełniania wobec nich obowiązków informacyjnych,

b)       podejmował będzie działania w celu ułatwienia osobom fizycznym realizacji ich praw.

 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem sklep@poolgardenparty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 849 90 56.
 2. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1)       marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Współadministratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku marketingu za pośrednictwem kanałów elektronicznych oraz podejmowania decyzji marketingowych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2)       realizacji zawartych przez Współadministratorów z Użytkownikiem umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3)       wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

4)       ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

5)       weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a jeżeli obowiązek weryfikacji wynika także z przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

6)       realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, w tym w zakresie związanym z ustaleniem sposobu korzystania przez Użytkownika z usług Współadministratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a w przypadku podejmowania decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

1)       marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Współadministratorów - do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody,

2)       realizacji zawartych przez Współadministratorów z Użytkownikiem umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - do czasu zakończenia realizacji tych działań, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Współadministratorów,

3)       wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Współadministratorów, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

4)       ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,

5)       weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres konieczny do przeprowadzenia weryfikacji, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Współadministratorów,

6)       realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.

Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Współadministratorów, partnerzy handlowi Współadministratorów, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.  
 2. Każdy Użytkownik posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Współadministratorów a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora oraz  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeżeli Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia spoczywających na Współadministratorach obowiązków prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Współadministratorach obowiązku prawnego.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na podstawie którego Współadministratorzy mogą podejmować decyzje dotyczące Użytkownika. Decyzja oparta na zautomatyzowanym przetwarzaniu może być podjęta, jeżeli jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, jest dozwolona prawem lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

Polityka obowiązuje od dnia 1 luty 2019r