Najczęściej kupowane

Producenci

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

reklamacje@poolgardenparty.pl

Poniżej przedstawiamy wyciąg z Regulaminu dotyczący Reklamacji i Odstąpienia od Umowy.

Zanim jednak zdecydujecie Państwo na odesłanie np. wadliwego towaru, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym sklepem.


W związku z tym, że chcemy profesjonalnie świadczyć usługi, zapewniamy indywidualne i niekonwencjonalne podejście do Klienta.

Żeby nie narażać Państwa na koszty zwrotu zareklamowanego towaru prosimy w pierwszej kolejność o kontakt mailowy z naszym sklepem pod adresem reklamacje@poolgardenparty.pl 


Prosimy opisać rodzaj reklamacji i ewentualnie załączyć dokumentację fotograficzną.

Takie zgłoszenie potraktujemy priorytetowo i zaproponujemy Państwu szybkie rozwiązanie problemu.

Jeśli chcecie Państwo odstąpić od umowy zakupu, macie do tego pełne prawo!

Prosimy zatem o wypełnienie formularza "odstąpienie od umowy" i przesłanie go podpisanego wraz z towarem i oryginałem paragonu zakupu.

 

 

 

 

§8 Reklamacja

 1. Wszystkie produkty dostępne na stronie www.poolgardenparty.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, sprzedawcy, bądź importera, która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji każdego produktu wskazane są w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący zostanie poinformowany na stronie produktowej.
 3. Sprzedający jest także odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli towar ma wadę prawną lub wadę fizyczną.
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 5. W ramach uprawnień wynikających z rękojmi, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni towar na wolny od wad, bądź wadę usunie; ograniczenie takie natomiast nie obowiązuje w przypadku, gdy towar był już wymieniony lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru bądź usunięcia wad.
 6. Jeśli Kupującym jest konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 7. Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący obowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz na adres: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań. Koszt dostawy pokrywa Sprzedający.
 8. Gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego i koszt odesłania towaru do Kupującego.
 9. W przypadku odbioru wadliwej przesyłki, zaleca się Kupującemu, by sporządził w obecności dostawcy stosowny Protokół, który, opatrzony podpisem zarówno Kupującego, jak i dostawcy, zostanie uwzględniony w procedurze reklamacyjnej.
 10. Sklep ustosunkuje się pisemnie do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając pisemne oświadczenie na adres Sklepu: ul. Wichrowa 4, 60 – 449 Poznań, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią, wskazaną przez Kupującego, inną niż Dostawca.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem mailowo, bądź w formie pisemnej. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z "formularza odstąpienia od umowy"
 3. Łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu można odesłać zwracany towar.
 4. W wypadku rozłącznej wysyłki oświadczenia i zwracanego towaru, Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 6. Oświadczenia o odstąpieniu oraz zwracany towar należy kierować na adres:
  Pool & Garden Party ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań
 7. Z chwilą otrzymania oświadczenia w formie e-mail, Sprzedający potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 9. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu koszt zakupu towaru. Wstrzymanie się przez Sprzedającego ze zwrotem płatności możliwe jest do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru.
 10. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem, mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej cech, charakteru i funkcjonowania.
 12. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przelewem elektronicznym zwrot środków pieniężnych następuje w ten sam sposób. Gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem warunki zwrotu ustalane są indywidualnie.