Najczęściej kupowane

Producenci

Promocje

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

reklamacje@poolgardenparty.pl

Poniżej przedstawiamy wyciąg z Regulaminu dotyczący Reklamacji i Odstąpienia od Umowy.

Zanim jednak zdecydujecie Państwo na odesłanie np. wadliwego towaru, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym sklepem.


W związku z tym, że chcemy profesjonalnie świadczyć usługi, zapewniamy indywidualne i niekonwencjonalne podejście do Klienta.

Żeby nie narażać Państwa na koszty zwrotu zareklamowanego towaru prosimy w pierwszej kolejność o kontakt mailowy z naszym sklepem pod adresem reklamacje@poolgardenparty.pl 


Prosimy opisać rodzaj reklamacji i ewentualnie załączyć dokumentację fotograficzną.

Takie zgłoszenie potraktujemy priorytetowo i zaproponujemy Państwu szybkie rozwiązanie problemu.

Jeśli chcecie Państwo odstąpić od umowy zakupu, macie do tego pełne prawo!

Prosimy zatem o wypełnienie formularza "odstąpienie od umowy" i przesłanie go podpisanego wraz z towarem.

 

§ 11 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących świadczonych na podstawie Regulaminu usług elektronicznych, jak również w przypadku stwierdzenia wady Towaru, Kupujący może złożyć reklamację.
 2. Wszelkie nieprawidłowości oraz reklamacje można zgłaszać:

1)       na adres: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań;

2)       na adres poczty elektronicznej: reklamacje@poolgardenparty.pl lub

3)       przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.

 1. W celu umożliwienia Sprzedającemu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, przyczynę złożenia reklamacji, w zależności od okoliczności datę wystąpienia nieprawidłowości oraz - jeżeli jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji, na prośbę Sprzedającego - przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar. Dołączenie do reklamacji dowodu zakupu lub jego kopii może usprawnić rozpatrzenie reklamacji.
 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia Towaru do Sprzedającego i koszt odesłania Towaru do Kupującego.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej prawidłowego rozpatrzenia, w terminie 7 dni od jej otrzymania Sprzedający wzywa Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

§13 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od zawartej na odległość Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych bez podawania przyczyny, składając pisemne oświadczenie na adres Sklepu: ul. Wichrowa 4, 60 – 449 Poznań, w terminie 14 dni:

1)         dla Umowy sprzedaży – od daty odebrania przesyłki; bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią, wskazaną przez Kupującego, inną niż Dostawca;

2)         dla umowy o świadczenie usług elektronicznych – od daty jej zawarcia.

 1. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo, bądź w formie pisemnej. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (link do wzoru, np. na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 2. W celu ułatwienia procesu realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zaleca się także załączenie dowodu dokonania zakupu, korespondencji prowadzonej ze Sprzedającym lub innych informacji lub dokumentów uwiarygadniających nabycie przez Konsumenta Towaru od Sprzedającego.
 3. Łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można odesłać zwracany Towar. Bezpośredni koszt przesyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 4. W wypadku rozłącznej wysyłki oświadczenia i zwracanego Towaru, Kupujący jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki.
 5. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracany Towar należy kierować na adres: Pool & Garden Party ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań lub w przypadku samych oświadczeń – także drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@poolgardenparty.pl
 6. W przypadku otrzymania oświadczenia w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.
 8. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego sposobu przesyłki Towaru dostępnego w ofercie Sklepu, bez względu na to, jaki sposób został wybrany w momencie składania Zamówienia. Wstrzymanie się przez Sprzedającego ze zwrotem płatności możliwe jest do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. 
 10. Konsument powinien zwrócić Towary w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu - Konsument powinien postępować z Towarem, mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech, charakteru i funkcjonowania.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku umowy:

1)         o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w wykonaniu obowiązku zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy zgodnie z zasadami określonymi w §6 ust. 6.